Komputerowe Biuro Rachunkowe

 KASY FISKALNE I INFORMATYKA

W ramach naszej dzia??alno??ci oferujemy kompleksowe rozwi??zania w zakresie organizacji sprzedaşy i gospodarki magazynowej w Twojej firmie.
 
Od lat wspó??pracujemy z firm?? Torell producentem oraz importerem urz??dze??, najwyşszej ??wiatowej jako??ci, wspomagaj??cych handel i us??ugi. Oferujemy urz??dzenia takich producentów jak: Sharp, Logitech, Unitech, IBM, Fujitsu-Siemens, Metrologic.
 
W ramach naszej dzia??alno??ci:
 • prowadzimy sprzedaş i pe??en serwis kas fiskalnych i drukarek fiskalnych
 • oferujemy pe??en asortyment urz??dze?? wspomagaj??cych sprzedaş i magazynowanie:
 1. czytniki kodów kreskowych
 2. wagi sklepowe i magazynowe
 3. inwentaryzatory (kolektory danych)
 4. komputery i komputerowe stanowiska sprzedaşy POS
 5. od??wieşacze powietrza (plasmacluster)
 6. klimatyzatory
 7. kalkulator
 8. urz??dzenia podtrzymuj??ce napi??cie UPS 
 9. przetwornice umoşliwiaj??ce podtrzymanie dzia??ania dowolnych urz??dze?? elektrycznych przy braku zasilania sieciowego
 • instalujemy systemy kasowe wraz z oprogramowaniem do ich obs??ugi, oferujemy programy z grupy Symfonia, ale równieş programy magazynowe do obs??ugi kas innych producentów jak Symplex czy Insert.
 • zapewniamy kompleksow?? pomoc przy budowie firmowych sieci komputerowych od zaprojektowania, poprzez budow??, po administrowanie bezpiecze??stwem.
 KASY FISKALNE I DRUKARKI FISKALNE
 
W ofercie mamy kasy dla kaşdego rodzaju dzia??alno??ci:
 • od najta??szych kas Mercury w cenie 799 z?? netto, przeznaczonych g??ównie dla firm us??ugowych oraz handlowych gdzie liczba paragonów jest nieduşa, a za to potrzebne bywa wprowadzenie wysokich kwot jednostkowych
 • po pe??n?? gam?? kas Sharp.
Najpopularniejsza to kasa:
 • Sharp A227P w cenie netto 1099 z?? (10 grup bezpo??redniej sprzedaşy, 2800 kodów towarowych, wspó??praca z czytnikiem kodów paskowych i komputerem lub wag??) nowoczesna niezawodna kasa dla kaşdego typu dzia??alno??ci.
Dla bardziej wymagaj??cych kasa:
 • Sharp A237P w cenie netto 1499 z?? (30 grup bezpo??redniej sprzedaşy, 940 kodów towarowych),

 

 • Sharp A277PS w cenie netto 1749 z?? (30 grup bezpo??redniej sprzedaşy, 3000 towarów, wspó??praca ze skanerem oraz komputerem lub wag??).

 

KASY SYSTEMOWE:

Sharp A457P do pe??nej obs??ugi poprzez czytniki kodów paskowych, wspó??pracuj??ce z wag?? i komputerem, oferowane w 3 wersjach pojemno??ci pami??ci: do 10000 kodów (netto 2599 z??), do 40000 kodów (2999 z?? netto) i o pojemno??ci do 60000 kodów w cenie netto 3299 z??. Kasy te umoşliwiaj?? bardzo szybk?? obs??ug?? klienta i jednocze??nie prowadzenie pe??nej gospodarki magazynowej poprzez duş?? pojemno???? bazy towarowej.

 KASY GASTRONOMICZNE: 

Sharp A457PF umoşliwiaj??ce prowadzenie otwartych rachunków przez poszczególnych kelnerów – funkcja ta moşe by?? wykorzystywana takşe w zak??adach us??ugowych gdzie otwieramy paragon dla klienta a rozliczenie nast??puje po kilku dniach przy odbiorze us??ugi np. w pralniach chemicznych. Kasy te umoşliwiaj?? sprzedaş bezpo??redni?? 150 grup asortymentowych (3 poziomy) i zaleşnie od wielko??ci pami??ci 10 – 60 tys. towarów (cena netto 2699 – 2999 – 3199 z??).

Wszystkie kasy wyposaşone s??:
 • we w??asny akumulator umoşliwiaj??cy sprzedaş przy awarii zewn??trznego zasilania,
 • umoşliwiaj?? zmian?? waluty na Euro,
 • posiadaj?? pe??n?? obs??ug?? opakowa?? zwrotnych,
 • charakteryzuj?? si?? niezwyk???? wytrzyma??o??ci?? i niezawodno??ci??,
 • wspó??pracuj?? ze znakomit?? wi??kszo??ci?? programów magazynowych.
Dla placówek o duşym metraşu oferujemy systemy kasowe typu POS.
 
Tutaj proponujemy nieprawdopodobnie odporne na uszkodzenia mechaniczne i elektryczne urz??dzenia IBM z serii SurePos w cenie juş od 1730 USD. Gwarantuj?? one minimum 8 lat bezawaryjnej pracy przy ogromnej wydajno??ci i pe??nym komforcie pracy.
 
Do hurtowni i placówek o mniejszym nat??şeniu ruchu, ale przy zapewnieniu pe??nej gospodarki magazynowej, proponujemy nowoczesne drukarki fiskalne Torell Andros, umoşliwiaj??ce sprzedaş za pomoc?? komputera przy zachowaniu wszystkich wymogów fiskalnych. Wspó??pracuj?? one z niemal kaşdym programem magazynowym, maj?? ogromn?? pojemno???? do 500.000 pozycji, wyposaşone s?? we w??asny akumulator, umoşliwiaj?? transakcje w walucie Euro, bardzo prosty system ??adowania papieru (wrzu?? i pracuj) – cena netto 2290 z??.
 
Ofert?? uzupe??niaj?? drukarki kuchenne umoşliwiaj??ce drukowanie zamówie?? w kuchniach lub wydruk rachunków na papierze firmowym restauracji, a takşe drukarki etykiet umoşliwiaj??ce drukowanie w??asnych kodów paskowych jak i wydruk w??asnych metryczek towarowych.