Komputerowe Biuro Rachunkowe

 BIURO RACHUNKOWE

Posiadamy licencje Ministra Finansów do us??ugowego prowadzenia ksi??g rachunkowych o nr 9715/98 i 18114/00.

Obs??ugujemy ok. 100 podmiotów gospodarczych.
 
Wykonujemy nast??puj??ce us??ugi:
  • prowadzenie ksi??g rachunkowych
  • prowadzenie ksi??şki przychodów i rozchodów, ewidencji sprzedaşy (rycza??t ewidencjonowany)
  • prowadzenie pozosta??ych ewidencji niezb??dnych do rozlicze?? z tytu??u VAT oraz podatku dochodowego
  • sporz??dzanie list p??ac oraz rozlicze?? z ZUS
  • archiwizacja dokumentów
Dokumenty odbieramy równieş z siedziby klienta. Wspó??pracujemy z bieg??ym rewidentem oraz kancelari?? adwokack??.
 
Wszelkie informacje dotycz??ce warunków zawierania umów i innych szczegó??ów w siedzibie firmy, telefonicznie lub mailem.
 
Cennik (ceny netto):

Ksi??gi rachunkowe
od 1000,00 z??
Ksi??şka przychodów i rozchodów
od 100,00 z??
Rycza??t ewidencjonowany
od 81,97 z??
sporz??dzanie list p??ac oraz rozlicze?? z ZUS
od 30,00 z??

Dla nowych klientów pierwsze trzy miesi??ce rabat. Rabaty za kaşdy kolejny rok wspó??pracy.